Algemene voorwaarden

Cor Kes, Lux Photography werkt volgens de Algemene voorwaarden van Dupho (Dutch Photographers)

Privacyverklaring

Inleiding
Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt Cor Kes, Lux Photography persoonsgegevens. Dit zijn
gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats
met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening
Gegevensverwerking (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.
De AVG schrijft voor dat Cor Kes, Lux Photography inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens
worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de
gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen.
Cor Kes, Lux Photography zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel
actueel is.

Verantwoordelijke
De Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:
Cor Kes, Lux Photography
Donata Steurhof 22, 1132DL Volendam
https://www.luxphotography.nl
info@luxphotography.nl
K.v.K. 36034984

Persoonsgegevens die worden verwerkt
[Naam] verwerkt de volgende persoonsgegevens:
Algemene persoonsgegevens:
☐ achternaam
☐ voornamen
☐ geslacht
☐ adres
☐ telefoonnummer
☐ e-mailadres
☐ domeinnaam
☐ bankrekeningnummer
☐ klantnummer
☐ factuurnummer
☐ overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld via contact- of bestelformulier, in
correspondentie en telefonisch

Verwerkingsgrond
Cor Kes, Lux Photography verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:
a. de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven;
b. de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Cor Kes, Lux Photography met
betrokkene heeft gesloten;
c. Cor Kes, Lux Photography een wettelijke verplichting dient na te komen
d. een gerechtvaardigd belang van Cor Kes, Lux Photography waaronder mede wordt verstaan het onder de
aandacht brengen van de producten en diensten van Cor Kes, Lux Photography aan betrokkene.

Verwerkingsdoel
De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden eventueel gebruikt voor de volgende doelen:
☐ uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene;
☐ facturatie
☐ afleveren producten (foto’s, ander materiaal) of diensten
☐ informatie over wijzigen producten en diensten
☐ marketing, promotie, reclame, versturen nieuwsbrieven
☐ telefonisch contact, e-mailcontact
☐ uitvoering wettelijke verplichtingen

Geautomatiseerde verwerkingen
n.v.t.

Delen van persoonsgegevens met derden
Cor Kes, Lux Photography verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken
aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting.
Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te
zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Cor Kes, Lux Photography
blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bewaarduur van persoonsgegevens
Cor Kes, Lux Photography zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk
geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de
volgende bewaartermijnen:
Wettelijke grondslag: Cor Kes, Lux Photography houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen.
Marketingdoeleinden: zolang Cor Kes, Lux Photography in bedrijf is of tot betrokkene bezwaar maakt
Verzenden nieuwsbrief en/of reclame: zolang Cor Kes, Lux Photography in bedrijf is of tot betrokkene bezwaar
maakt.
Telefonisch en email contact: zolang Cor Kes, Lux Photography in bedrijf is of tot betrokkene bezwaar maakt
Informeren over wijzigingen van producten en diensten: zolang Cor Kes, Lux Photography in bedrijf is of tot betrokkene bezwaar maakt
De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar
persoonsgegevens voor “marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame. Dit kan via de website
van Cor Kes, Lux Photography of door middel van telefoon of e-mail. Cor Kes, Lux Photography zal de gegevens
van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.

Gebruik van cookies op website
Cor Kes, Lux Photography gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op computer, tablet of smartphone van de bezoeker. De cookies die worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld voorkeursinstellingen.

De website maakt gebruik van Google Analytics cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Google Analytics wordt gebruikt om bezoekersaantallen bij te houden en inzicht te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.

  • Er is een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten
  • Bezoekgegevens worden anoniem verwerkt doordat een deel van het bezoekers IP-adres wordt gemaskeerd
  • Het delen van gegevens met derden is uitgeschakeld
  • Er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies

Gegevens worden veilig verstuurd middels SSL/HTTPS (herkenbaar aan het groene slotje in de adresbalk van de browser)

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Beveiliging van de door Cor Kes, Lux Photography vastgelegde persoonsgegevens
Cor Kes, Lux Photography neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan
contact op met Cor Kes, Lux Photography.
Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal Cor Kes, Lux Photography onverwijld alle noodzakelijke
stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken. Cor Kes, Lux Photography
meldt, indien er sprake is van een privacyrisico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er
schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt Cor Kes, onverwijld contact op met deze
betrokkenen.

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht
U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u
contact opnemen met Cor Kes, Lux Photography via info@luxphotography.nl

Intrekken toestemming
U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van
persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals
bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van
Cor Kes, Lux Photography schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en
journalistieke vrijheid).
Door u ondertekende contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals
een modelovereenkomst en/of quit claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.

Publiceren op LinkedIn
Delen op Facebook
Tweet deze webpagina
deel dit op: